En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular d’aquesta Web.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Dades del Responsable de tractament SIEMSGLUSS IBERICA, S.A.
A08931198
Distribuïdor de productes químics
Pol.Ind. Sant Antoni, Parcel·la 6, 08620, Sant Vicenç Dels Horts, Barcelona
rgpd@siemsgluss.com
www.siemsgluss.com
Finalitat del tractament i Legitimació Gestió dels usuaris web que contacten amb SIEMSGLUSS IBERICA, S.A. a través dels formularis de contacte per a la sol·licitud d’informació dels serveis.
Base legitimadora: Consentiment de l’interessat en omplir i enviar el formulari, sent obligatori el marcatge de la casella acceptant el tractament de les seves dades personals.
Destinataris de cessions No es cediran les dades personals facilitades a través del lloc web.
transferència internacional No es realitzen transferències internacionals.
Drets dels interessats A exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de les dades, així com altres drets descrits a continuació, en la Informació detallada.

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Denominació Social: SIEMSGLUSS IBERICA, S.A.
Domicili: Pol.Ind. Sant Antoni, Parcel·la 6, 08620, Sant Vicenç Dels Horts, Barcelona
Telèfon: 93 676 87 87
e-mail: rgpd@siemsgluss.com
C.I.F: A08931198

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals són aportats pel CLIENT/Interessat de manera voluntària, bé sigui a través de l’emplenament de formularis web, o bé a través de comunicacions per e-mail i contacte telefònic, aquestes dades seran incorporades al registre d’activitat del tractament “CLIENTS “, titularitat de SIEMSGLUSS IBERICA, S.A.

El CLIENT/Interessat serà l’únic responsable de l’emplenament dels formularis en cas de donar dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

LEGITIMITAT DEL TRACTAMENT
La base legal del tractament de les seves dades es fonamenta en el consentiment exprés i inequívoc, que atorga el CLIENT / Interessat en marcar la casella d’acceptació. En cas que no facilitar les dades sol·licitades o no marcar la casella de consentiment corresponent, no podrem atendre degudament la seva sol·licitud.

FINALITAT
Les dades personals facilitades pel CLIENT/Interessat seran recopilats amb la finalitat de tramitar i gestionar la sol·licitud d’informació i / o assessorament, realitzada pel CLIENT/Interessat a través d’aquest lloc.

DURADA
La durada del tractament i emmagatzematge de les dades aportades per l’interessat tindran durada segons la relació comercial i contractual amb el client, el que no impedeix l’exercici dels seus drets en qualsevol moment, llevat d’aquells casos que per responsabilitat normativa sigui necessària la seva conservació.

CESSIONS
Informem al CLIENT/Interessat que les seves dades personals no se cediran a cap tercer, llevat que sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.
Així mateix s’informa que les dades de caràcter personal no seran transferits a tercers països o organitzacions internacionals, limitant el seu tractament al territori nacional.

MENORS
Des de SIEMSGLUSS IBERICA, S.A. no realitzem tractament de dades de menors, per la qual cosa en acceptar la present política de privacitat, vostè declara ser major d’edat o actuar com a representant legal de l’interessat, assumint les possibles responsabilitats legals sobre això.

CONFIDENCIALITAT

SIEMSGLUSS IBERICA, S.A. està obligada al deure de secret en les relacions amb els clients que comuniquin dades de caràcter personal via web o per qualsevol altre mitjà.

Totes les comunicacions privades entre SIEMSGLUSS IBERICA, S.A. i els CLIENTS seran considerades com confidencials.

Igualment l’informem que SIEMSGLUSS IBERICA, S.A. té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, la pèrdua i el tractament i / o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos provinents de l’acció humana o del medi físic i natural a què estan exposades.

Tot això, d’acord amb l’estipulat pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016.
SIEMSGLUSS IBERICA, S.A. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i fer-les servir només per a les finalitats indicades.
DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, El CLIENT pot exercir respecte de les seves dades personals els drets a:

  • Accedir a les seves dades per conèixer les dades personals de què disposa l’organització.
  • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades rectificar aquelles dades personals inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no fossin necessàries, per resolució contractual o no contractació de cap servei, després de les gestions informatives.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades només es conservaran aquelles dades necessàries previstes per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.
  • A la portabilitat de les seves dades recopilar les dades personals de què disposi l’organització per transmetre’ls a una altra entitat responsable del tractament.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades podrà exercir aquest dret llevat que per motius contractuals o a causa de la prescripció de responsabilitats, sigui indispensable el seu tractament.

Per exercir aquests drets, haurà de remetre la seva sol·licitud juntament amb una còpia del seu document d’identitat a Pol.Ind. Sant Antoni, Parcel·la 6, 08620, Sant Vicenç Dels Horts, Barcelona

Els terminis establerts per a l’exercici d’aquests drets seran d’1 mes des de la recepció de la sol·licitud, es podrà prorrogar altres 2 mesos, atenent la complexitat i volum de sol·licituds pendents, en aquest cas el responsable informarà d’aquestes circumstàncies a l’interessat.

El CLIENT/Interessat podrà retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense afectar el tractament realitzat abans de la seva retirada.

El CLIENT/Interessat podrà reclamar davant el responsable del tractament escrivint a rgpd@siemsgluss.com

En el cas que El CLIENT/Interessat no estigui satisfet en l’exercici dels seus drets, aquest podrà exercitar qualsevol reclamació en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) amb domicili a la carrer Jorge Juan nº 6, 28001 de Madrid.

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
SIEMSGLUSS IBERICA, S.A., C.I.F: A08931198, amb domicili social a Pol.Ind. Sant Antoni, Parcel·la 6, 08620, Sant Vicenç Dels Horts, Barcelona, telèfon de contacte 93 676 87 87 i adreça de correu electrònic rgpd@siemsgluss.com.